Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Complexo medioambiental do Barbanza

Marta Domínguez Domínguez, Jacobo Patiño López

CERNA Nº 49 - Especial: xestión do lixo

Páx. 22-24

O Complexo Medioambiental do Barbanza, situado no concello de Lousame (A Coruña) xestiona o total dos residuos sólidos urbanos (RSU) xerados nos concellos de Brión, Lousame e Porto do Son, Muros, Carnota, Rois, Pontecesures e Ames. Ademais de recoller o papel e vidro do concello de Noia. Este complexo xestionado por FCC, S.A iniciou o seu plan integral de máxima valoración dos residuos. Implantación da recollida selectiva, recuperación dos residuos de envases para reciclaxe e valorización da materia orgánica mediante a súa compostaxe aerobia.

De SOGAMA á Sociedade Galega do Medio Ambiente

José Álvarez Díaz

CERNA Nº 49 - Especial: xestión do lixo

Páx. 25-27

A Sociedade Galega do Medio Ambiente, instrumento operativo ao servizo da política ambiental que fixa a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galiza, abre novos horizontes para a xestión ambiental da nosa Comunidade. Abrindo novos horizontes con actividades orientadas á protección, conservación e mellora do medio ambiente.

Plano de Xestión de Residuos de A Coruña

Luís Fernando Roade

CERNA Nº 49 - Especial: xestión do lixo

Páx. 28-30

A Lei 7/85 de Bases de Réxime Local atribúe no seu atirgo 26.2 b),d e forma xenérica aos municipios de xeito obrigatorio, a recollida, transporte e a eliminación dos residuos urbanos. Ao mesmo tempo, a Lei de Residuos obriga aos municipios de máis de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recollida selectiva. O que a Lei de Residuos non explica é o que hai que separar nese modelo de recollida selectiva pero, do conxuntoi normativo existente dedúcese un modelo que penaliza, en último termo, á compostaxe. Rompendo unha lóxica autosustentable, de aproveitamento de recursos, de aforro de materias primas e de ruptura cos sistemas hexemónicos de tratamentos residuais.

REVITALIZA Pontevedra: a compostaxe local dos biorresiduos

María Martínez e Carlos Pérez

CERNA Nº 80 - Custodia: Sobreiral do Arnego

Páx. 26-29

A xestión adecuada dos residuos é esencial para evitar os seus impactos negativos sobre o medio e a saúde das persoas. Empezar a considerar os residuos como un recurso que retorne ao sistema produtivo resulta fundamental, ademais dunha obriga normativa para os vindeiros anos. O proxecto REVITALIZA da Deputación de Pontevedra contempla tres eixes de tratamento en función das posibilidades da cidadanía e da distribución poboacional existente na provincia, como son a compostaxe individual ou doméstica, a compostaxe comu¬nitaria, e as plantas comarcais de compostaxe. Neste artigo descríbese a concepción e implantación inicial dos tres primeiros eixes, que conforman o que denominamos “compostaxe local”.

A implantación do sistema Porta a Porta en San Sadurniño

Amparo Calvo e Ignacio Fernández

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 17-19

O Concello de San Sadurniño implantou, a finais de 2014, un proxecto piloto de recollida Porta a Porta (PaP) na parroquia de Ferreira, que é unha das que ten a poboación máis dispersa. O obxectivo era mellorar a xestión, achegala á cidadanía, e reducir a cantidade de lixo que se estaba enviando a SOGAMA. Os resultados acadados foron positivos, e ampliouse o sistema a outras dúas parroquias. En xeral, o sistema PaP está cumprindo os seus obxectivos, pero existen limitacións que dificultan a súa extensión ao resto do termo municipal.

Efectos dos microplásticos nos ecosistemas mariños

Virginia Vidal e Ricardo Beiras

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 20-22

O proxecto europeo EPHEMARE sobre os efectos toxicolóxicos dos microplásticos nos ecosistemas mariños, coordinado pola Universidade de Vigo, pretende arroxar luz sobre o descoñecemento científico da problemática que estes materiais plásticos de pequeno tamaño poden causar nos nosos mares e océanos.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal