Revista CERNA

Artigos de Transporte e mobilidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O inimigo da cidade

Xosé Veiras García

CERNA Nº 33 - -

Páx. 22-24

O excesivo protagonismo do automóbil privado no sistema de transporte urbano é a principal causa da degradación da calidade de vida nas cidades e vilas. A nosa sociedade sobrevalora as vantaxes do automóbil e infravalora os seus custos ambientais, sociais e económicos. Combater a cultura do autómobil, estimulada polos sectores económicos que dela se benefician, é necesario para tornarmos os nosos pobos máis humanos e saudábeis. Os coches son a maior fonde de contaminación acústica e atmosférica, provocan numerosos accidentes e deterioran enormemente a convivencialidade e a sociabilidade do espazo público. O doutor Carlos Dora, do Centro Europeo para o Ambiente e a Saúde da Organización Mundial da Saúde (OMS), opina que "estamos pagando un prezo enorme polo excesivo transporte por estrada: co noso diñeiro e coa nosa saúde".

O carro particular: da economía ao medio ambiente

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 33 - -

Páx. 26-27

Se facemos contas, podemos comprobar facilmente que o transporte en carro particular custa entre tres e catro veces máis que en transporte público, pero o certo é que nos afixemos a comtabilizar como custo do autocarro so ó combustíbel. Cando podemos elixir, perguntámonos: qué custa máis, o billete de tren (ou de autobús) ou a gasolina. Razonando asi, seguimos os dictados do sector automobilístico, interesado que non percibamos mais que esa quinta parte dos custos directos de manter un automóbil. Pero se pensamos no meio ambiente, a conclusión e máis preocupante: os custos externos non contabilizados do carro particular superan os xa elevados custos directos, e estamolos a cargar na conta das xeracións futuras.

Pontevedra: Recuperar a cidade

Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

CERNA Nº 34 - -

Páx. 38-39

A primacia indiscriminada do transporte motorizado individual foi degradando paulatinamente as cidades, deshumanizando-as, dificultando a ocupación social dos espazos públicos. Hoxe está claro para urbanistas e sociológos que, ou as cidades recuperan a sua función primixénia de vida social, de convivéncia e de actividade económica, recuperando a calidade urbana, ou a sua deterioración será cada vez máis galopante, facendo entrar en crise e fracasar o mesmo conceito de cidade. Cidades e vilas deben encetar, con urxéncia e partindo das suas condicións específicas, o camiño da sua recuperación. Pontevedra comezou ese camiño con decisión e xa é unha referéncia positiva no noso país.

Semáforos: ou como perxudicar aos viandantes

Colectivo EIXO

CERNA Nº 39 - -

Páx. 21

Os semáforos: cada día máis do lado do coche e máis en contra do peón. O colectivo peonil e ciclista Eixo ven de facer público un informe no que se pon de manifesto a discriminación que sofren as camiñantes con respecto ao tráfico rodado na cidade da Coruña. Os tempos en verde para os peóns non son suficientes e, mentres os coches apenas agardan, a espera para os peóns é na maioría dos casos excesiva. O número de peóns agardando tamén supera o número de vehículos que esperan.

RUTO: Solucións ao transporte no rural

Miguel Pazos Otón

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 28-29

ARTS é un proxecto de investigación do Quinto Porgrama Marco da Unión Europea, que trata de poñer en funcionamento novas e innovadoras formas de transporte rural en áreas de baixas densidades de poboación. Unha das experiencias, coordenada en Galicia pola Xunta de e a Universidade de Santiago , desenvolveuse no pasado ano 2003 con éxito na montaña ourensá, integrando os servizos de transporte escolar e regular de viaxeiros.

A utilidade da bicicleta no transporte urbano e interurbano

Xan Duro

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 30-33

Nos últimos anos estamos a asistir a unha explosión desmesurada da demanda de mobilidade que está a converter o transporte nunha das principais causas da crise ecolóxica global e nun dos problemas fundamentais da nosa sociedade. As consecuencias están á vista: efecto invernadoiro, contaminación acústica, atmosférica e do chan, perda de calidade de vida nas cidades, incremento da accidentalidade... Cómpre dar un xiro radical na forma de entender o transporte, aplicando criterios ecolóxicos e de sustentabilidade na súa xestión. Neste campo, a bicicleta ten demostrado a súa utilidade polo que é preciso recuperar o seu papel central na mobilidade.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal