Curtis elimina a protección especial agropecuearia e paisaxística dos seus solos