Adega
INICIO Últimas novas Plantacións de piñeiro destrúen turbeiras co máximo nível de protección en plena Rede Natura do Xistral
Plantacións de piñeiro destrúen turbeiras co máximo nível de protección en plena Rede Natura do Xistral PDF Imprimir Correo-e
Envia Plantacións de piñeiro destrúen turbeiras co máximo nível de protección en plena Rede Natura do Xistral a FaceBookEnvia Plantacións de piñeiro destrúen turbeiras co máximo nível de protección en plena Rede Natura do Xistral a Twitter

plantacionxistral5 de novembro de 2012. Nos montes de A Balsa, concello de Muras (Lugo) en plena Serra do Xistral, unha recente plantación de piñeiros vén de afectar a máis de 10 hectáreas de hábitats protexidos. Trátase de hábitats de interese prioritario (turbeiras e matogueiras húmidas) e varios de interese comunitario en pleno LIC do Xistral, que deberían de gozar do máximo nivel de protección, e que agora fican derramados e substituidos por monocultivos de piñeiro. Lamentabelmente non se trata dun caso illado, xa que no Xistral prosperan numerosas plantacións de piñeiro e eucalipto inexplicabelmente autorizadas pola Xunta, que engaden o seu impacto aos máis de 100 km de pistas dos parques eólicos presentes nesta serra. Curiosamente o Plano Director da Rede Natura presentado pola Xunta esixe unha avaliación de impacto cando se prevea unha "afección significativa" á Rede Natura: E destruir os nosos hábitats máis valiosos non é suficientementre "significativo" para Hernández e Borregón?

 
plantacionxistral2Entre os hábitats afectados atópanse o de interese prioritario 7110* (turbeiras altas activas), o hábitat de interese comunitario 7140 (turbeiras de transición) e o hábitat comunitario 7150 (depresións sobre substratos turbosos con vexetación pioneira colonizadora), todos formando parte dun conxunto de moi elevado valor ecolóxico dado o seu grado de naturalidade e escasa alteración. Estimamos que a parte afectada directamente pola plantación é dunhas 1,5 ha discontinuas destruídas total ou parcialmente, cun impacto de severo a crítico con respecto á integridade da estrutura do conxunto pola posíbel afectación á dinámica hídrica dos vasos ou turbeiras que conforman a parte máis baixa desta unidade.
 
Tamén resultaron afectados outros dous hábitats de matogueira, o de interese prioritario 4020* (matogueiras húmidas atlánticas de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix) e o de interese comunitario 4030 (matogueiras secas europeas). Consideramos que os danos supoñen a afectación severa, con destrución e levantamento de toda a cobertura vexetal de matogueira, polo desbrozado mecanizado acompañado do roturado das liñas de plantación, e que afectan entorno a 11 ha en continuo. Tamén resultou afectado o hábitat forestal de interese comunitario 9230 (carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica) no seu borde exterior e de expansión, en case 0,5 ha lineais.
 
plantacionxistral3Nos últimos anos estas e outras prácticas agresivas xeralizáronse dentro deste espazo, pero tamén noutros lugares de interese comunitario (Costa da Morte, Careón, Courel, Ancares, Candán, Cando, Macizo Central...) e nunha lista máis longa. Resulta paradoxal que algunhas destas plantacións estean mesmo financiadas con fondos europeos, polo que finalmente a Xunta fai un gasto dobre e contraposto ao obxectivo destes fondos, pois por un lado detrae de axudas que deberan ir destinadas á conservación da Rede Natura 2000, e por outro destina os cartos á iniciativas que destrúen os valores naturais desta Rede. Cómpre lembrar que estas prácticas espúreas, caso das axudas a repoboacións na Costa da Morte sobre os cantís con matogueira atlántica entre Cuño e Viseo, no concello de Muxía, están sendo investigadas xudicialmente por fraude.
 
Lembrar tamén que o pomposo e inútil Plano Director da Rede Natura 2000 presentado pola Xunta establece que as novas plantacións sobre humidais e matogueiras están suxeitas a autorización, e deben ser sometidas a Avaliación de Impacto Ambiental cando poidan xerar unha "afección significativa" sobre os hábitats protexidos. Está claro que neste caso, e ao igual que cos desbroces con maquinaria pesada sobre humidais e dunas fixas, a Dirección Xeral de Conservación non considera "afección significativa" a destrución dos hábitats con maior grao de protección na lexislación europea e estatal. Non nos estrana, pois a Xunta chegou a regulamentar administrativamente estas prácticas agresivas mediante instrucións técnicas ocultas e manifestamente ilegais, que permiten a progresiva e silandeira "demolición controlada" do noso patrimonio natural máis valioso.

ADEGA solicita da Dirección Xeral da Conservación da Natureza que paralice de inmediato os traballos de forestación no Xistral, e que informe sobre se estas actuacións contan coas autorizacións preceitivas, cais son os fundamentos normativos e administrativos nos que se basean, quenes foron os responsábeis técnicos e os seus superiores xerárquicos, e se as prácticas denunciadas contan con axudas da administración procedentes de fondos europeos. Dende ADEGA formularemos denuncia perante a Comisión Europea para que investigue estes feitos e a implicación da Xunta neste flagrante incumprimento da Directiva 92/43CEE de Hábitats.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Redes sociais

adegafacebook

twittergalADEGA